از لگدپرانی خبرنگار زن تا فرش قرمز صدر اعظم/ رشد اقتصادی کشورهای اروپایی با ژست انسان‌دوستانه!

میلیون‌ها آواره در حالی به سوی اروپا روانه می‌شوند که برخی از کشورهای این قاره آن‌ها را می‌پذیرند و بعضی دیگر آن‌ها را پس می‌زنند. این مسئله برای همه جای سوال است...