دستمزدهای بازیکنان؛ واقعی یا غیرواقعی

کمی کنکاش در قراردادهای اعلام شده بازیکنان خبر از موج غیر قابل باوری از تناقض‌ها دارد. تناقض‌هایی که رقم‌های میلیاردی در آن به عددهای چند صد میلیونی تنزل پیدا کرده‌اند.