فیلم های عروسی در ایران - معضل و فرصت ها

طرف به خانومش پیامک داد: من سر کارم، تا ده دقیقه دیگه میام خونه. اگه نیومدم این پیامکو دوباره بخون!؟ www.hasanreyvandi.com