روایت فرمانده خاکی در گفتار سیدجواد هاشمی

سید جواد هاشمی بازیگر سینما و تلویزیون در قالب برنامه پایگاه عشق، ماجرای فرمانده را روایت کرد.