خوشحالی عجیب وزنه‌بردار مصری

وزنه‌بردار مصری پس از بالای سر بردن وزنه به طرز جالبی ابراز خوشحالی کرد.