تساوی نفت و استقلال در وقت قانونی

دو تیم نفت و استقلال در وقت‌های قانونی به تساوی 1-1 دست یافتند.