توقیف بهار،ناراحتی در لندن و تل آویو

توقیفی که به بی بی سی و آحارانوت خوش نیامد.