دشتی زنده است هنوز...

شاید شهر ویران شده باشد اما دلها زنده تر شده.همین که من،تو ودیگری قلبمان از درد مرددشتی میلرزد و چشمها می گرید یعنی آدمی هنوز چیزهایی دارد که به آن افتخار کند.اما آنچه دیدم از این مردم حادثه دیده همه صبر و قدرشناسی بود.صبردر مقابل مصیبت جان و مال وقدرشناسی از کمک هموطنان و دستگاهای دولتی و نظامی و سازمان های مردمی.آنجا خبری شنیدم که به خباثت انگلیس پی بردم.شب زلزله یک دستگاه خودرو با سه سرنشین وارد شهر شده بودند تا از هیاهو و شلوغی فضا استفاده کنند و آنچه کنند که در زلزله ورزقان رخ داد وتبلیغاتی مصور علیه کشور انجام دهند که با تیزهوشی مامورین دستگیر شدند.