قطع سلطه آمریکا

رابطه ایران و آمریکا در سال 1358 بر اثر تسخیر سفارت آمریکا در تهران قطع شد. از آن سال تا کنون به صورت دائم و مستمر آمریکا در حال برنامه ریزی برای جلوگیری از پیشرفت ایران در همه عرصه هاست.اما آنچه در عمل رخ داده پیشرفت خوب ایران با تمام سنگ اندازی ها بوده است.رهبری در اینباره معیار بسیار ساده و در عین حال کاربردی را مطرح کردند.ایشان فرمودند ایران را با کشور هایی که تحت دیکتاتوری بوده اند و تازه انقلاب کرده اند مقایسه کنید ببینید ایران کجاست و این کشور ها کجا ایستاده اند.ایران در چه قله ای از پیشرفت واقع شده و این کشور ها کجا هستند. از این رو دشمنی آمریکا بدلیل الگو شدن کشوری مستقل در دنیا رامیتوان تحلیل نمود که آلترناتیوی برای پیشرفت بدون وابستگی است.