ایران چشم امید جهان

ایران خطوط قرمز نامرئی وغیر حقوقی را شکسته است و امروز نماد بیرونی پیروزی ایران در مسئله هسته ای بروز پیدا کرده است. آنجاکه غرب بر سر مسئله هسته ای ایران بر خلاف تمامی معاهداتی که خود یک طرف به دنیا تحمیل کرده و خود عمل نمیکند،بر ایران فشار وارد میکند که از حقوق خود دست بکشید و ملت ایران ایستاده است.