انواع عبادت در سخن استاد مطهری

در قرآن هر موجودی را در هر جایی که هست و در هر درجه ای که هست و هرکاری را که آن موجود میکند را تسبیح و عبادت می نامد و این یک بحث است و بر اساس این است که همه موجودات به سوی کمال می روند و درنهایت کمال مطلق خداوند است.بحث بعدی اعمال اختیاری انسان است.