کار پنهانی نخست وزیر انگلیس دربرابر دوربین ها!

دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس هنگام سخنرانی جورج اوزبورن وزیر دارایی خود در مقابل نمایندگان مجلس عوام ، دست به مخفی کاری زد که از چشم دوربین های حاضر درصحن مجلس پنهان نماند.