ولایت فقیه؛بدعت سیاسی یا سنت فقهی؟

این فیلم مربوط میشود به جلسه ای که پیرامون شبهات موجود ولایت فقیه که در دانشگاه شریف برگزار شده است.از جمله شبهات پاسخ داده شده این که آیا ولی فقیه لزوما همان کسیست که امام زمان با نام وی را تایید کرده است ؟خیر ما بر اساس وظیفه خود رفتار میکینم.آیا ولی فقیه اشتباه نمی کند؟ نه ولی فقیه نیز انسان است و جایز الخطاست.آیا امکان خطا به معنی این است که واجب الخطاست؟خیر...