خانواده ای با 11شهید

خانواده ای در قم که یازده شهید به انقلاب اسلامی هدیه کرده است.