خانه عنکبوت(1)

مجموعه برنامه خانه عنکبوت ،جنگ 33 روزه رژیم صهیونیستی علیه لبنان و حزب الله را بررسی میکند.این مجموعه بر اساس گزارش هایی ساخته شده که حزب الله از شبکه های رژیم صهیونیستی ضبط کرده و سردرگمی وفساد درونی این رژیم را نشان میدهد.زمانی که صهیونستی ها درسال 2006 به لبنان هجوم آوردند،تصور میکردند که همچون جنگ 1982 می توانند تا عمق خاک این کشورکوچک پیش روی کنند و همه جا را به خاک و خون بکشند بدون آن که تاوان آن را پس دهند،در این برنامه شاهد صحنه هایی از این دو جنگ خواهیم بود و از زبان نظامیان این رژیم در میابیم که چگونه لاف زدن رهبران آن درباره قدرت خود،پوشالی و بی محتواست.وگونه حس پوچی ،بی هویتی،بی اعتمادی و خیانت بر سربازان و افسران ارتش صهیونیستی سایه افکنده است.