مصاحبه ی موسسه ی تشریفات با ابوالفضل اسماعیلی در برنامه ی بی پرده(قسمت اول)

مصاحبه ی موسسه ی تشریفات با ابوالفضل اسماعیلی در برنامه ی بی پرده(قسمت اول)