شیوع لیبرالیسم

باور کنین خیلی از مشکلاتی که امروزه افراد در تقابل و ضدیت با فرهنگ اسلامی ایرانی قرار دارند ناشی از شیوع لیبرالیسم هست ... لیبرالسیم در معنای لغوی به معنی آزادی خواهی می باشد ولی آنچه که در جامعه دینی ایران تجلی پیدا میکند مباح بودن همه چیز است (هیچ حرام و حلال و مکروهی را برنتابیم و همه اینها را مباح بدانیم ) خلاصه اینکه به تو ربطی نداره افراد چه کار میکنن !!! یعنی حتی حق نهی از منکر را هم نداری