شکایت علیه اپل

شکایت علیه اپل به دلیل ویژگی وای‌فای اسیست و پخش مستقیم جراحی مغز