کدامیک پیروز میدان نبرد خواهند شد؟

کدامیک پیروز میدان نبرد خواهند شد؟ Galaxy S6 در شارژ، یا مردی که یک جت را روی دوشش گذاشته است؟