فیلم حمله به یک سیاه پوست در فرگوسن آمریکا

بد نیست این روزها به بهانه قتل های سازماندهی شده در خیابان های آمریکا بار دیگر سیاهه جنایات آمریکا علیه سیاه پوستان را که این روزها بار دیگر این کشور ضد حقوق بشری را به صحنه رسانه ها کشانده اسناد تصویری و غیر قابل خدشه را بررسی کنیم.