ما برای آنکه ایران،خانه خوبان شود؛رنج دوران برده ایم

آیا خونخواهی برای شهید شهریاری هست؟این شهید غیر از اینکه فرمول غنی سازی 20در صد را دراختیار مسئولان گذاشت گناه دیگری مرتکب شده بود؟با تعلیق و توقف غنی سازی 20 درصد آیا دیگر دانشمند دلسوزی برای وطن می تواند اطمینان حاصل کند که در صورت همکاری با نظام جانش از سوی دشمنان در امان است؟و یا اگر دست از جان شست کسی هست که نگذارد میراث علمی او پایمال نشود؟