سرودی برای وحشت اسراییل و داعش

سرودی با صدای علی برکات خواننده لبنانی برای سردار قاسم سلیمانی