ستون‎های این جاده را ما، به شوق حرم می‌شماریم

نگاهی متفاوت به اربعین حسینی