جمله ای زیبا از رهبری و عکس العمل جالب جوانان حاضر

عاطفی ترین جمله رهبری خطاب به قشر جوان