سخنان جنجالی حسن روحانی در دانشگاه علوم پزشکی ایران

سخنان جنجالی حسن روحانی در دانشگاه علوم پزشکی ایران