آیا دولت با فتنه گران هم عهد شده است؟

سخنان دیروز روحانی در تایید مسیر وزرای قبلی خود و اینکه فرهادی جا پا جای قبلی ها خواهد گذاشت و همچنین تایید شعار های شعار دهندگان فتنه گر که خواستار رفع حصر بودند با این جمله که ما بر عهدی که با شما بستیم وفا داریم همگی نشان میدهد این روزها فتنه گران و دولت دل در گرو هم دارند و در حال انجام پروژه ای هستند که خروجی آن بازگشت بدون عذر خواهی فتنه گران به عرصه قدرت است.دولت و همراهانش غالبا در گروه ساکتین فتنه جای میگیرند.آنجا که در درگیری های سال 88 غالبا ساکت بوده اند یا همچون آخوندی و زنگنه در طرف فتنه قرار داشتند.اگر آنروز ساکتین فتنه مواضع خود رامشخص میکردند امروز شاهد سر برآوردن دنباله های فتنه در دانشگاه نبودیم.خلاصه ای از اتفاقات روز دانشجو 93 از دریچه دوربین 20:30 را در ادامه ببینید