گزارش یک همایش/از این سمینار ها مبارزه با فساد نمی خیزد

چرا اقدام قاطع و ملموس در مبارزه با فساد انجام نمیگیرد؟

مهمترین اولویت امروز امر به معروف و نهی از منکر چیست؟

در این گزارش پیام مقام معظم رهبری و سخنان سران قوا به تصویر در آمده است.