او یک مرد بود

نگاهی به شخصیت بارز شهید مهدی زین الدین