اگر با اسرائیل هم رابطه مطلق برقرار کنیم ،اقتصاد ما پنج درصد هم سود نمی کند

حسن عباسی در جلسه مسیحیان امت پیامبر از علوم انسانی انتقاد کرد و گفت: علوم انسانی تدریس شده در دانشگاه تثلیثی است.