نمی تونم نفس بکشم

ر سال ۴۰۰ نفر، که بیشتر آنها را سیاه‌پوستان تشکیل می‌دهند، به دست پلیس در آمریکا کشته می‌شوند ولی تعداد پلیس‌هایی که در دادگاه به قتل محکوم می‌شوند کمتر از انگشتان دست است