نظم جدید جهانی و مانور امنیت در اربعین 93

اربعین امسال در کنار تمام زیبایی هایش یک پیام اشکار برای دشمن داشت.حضور ایران در کشور های منطقه امنیت آور است.پیامی که طرف های مقابل و مردم منطقه باید بخوبی آن را درک کنند.گویا نظم جدید مد نظر ایران که در فرمایش مقام معظم رهبری آمده شیرینی خاصی برای امنیت از دست دادگان دارد.