لحظه دستگیری خلبانان روس توسط تروریست ها

تروریست ها با نشان دادن ویدئویی مدعی شده اند که خلبانان روس را دستگیر کرده اند