خلبان کشته شده روسی در دست مخالفان سوری

مخالفان سوری تصاویری را از یکی از دو خلبان روسی جنگنده سرنگون شده در مرزهای سوریه با ترکیه پخش کردند.