جوان عزیز اگر عروج می خواهی از خانه شروع کن!

بیاناتی از استاد آیت الله فاطمی نیا