گذر عمر در بیان استاد شهید دکتر مرتضی مطهری

گذر عمر در بیان استاد شهید دکتر مرتضی مطهری