اردوی جهادی بسیج دانشجویی، حاجی آباد

کلیپ اردوی جهادی روستاهای حاجی آباد از توابع کردکوی و سیجان از توابع گالیکش