کلیپی جالب از سامانه موشکی "اس 400" روسی

اخیرا کلیپی جالب از ساز و کار انهدام اهداف هوایی توسط سامانه موشکی "اس 400" منتشر شده است.