از کجا معلوم شیعه برحق باشه؟بسیار زیبا

همه فقهای شیعه معتقدن و فتوا دادن مسلمان در اصول دینش باید تحقیق کنه و تقلید در اصول دین حرامه-یکی از اصول دین و مذهب شیعه هم بحث امامته