استاد رائفی پور چگونه محقق شد؟

همه فقهای شیعه معتقدن و فتوا دادن مسلمان در اصول دینش باید تحقیق کنه و تقلید در اصول دین حرامه-یکی از اصول دین و مذهب شیعه هم بحث امامته