مقایسه فرهنگ وهابیت با شیعه

ببینید یک کودک شیعه چه فرهنگی داره و در مقابل وهابیت جنایتکار چه به بچه هاشون یاد میدن!!!