مستند بیداری شیعه ( اخطار)

این مستند درباره حوادث تخریب درب و سرقت اتاق حفاظتی منتهی به بیت آیت الله سید صادق حسینی شیرازی می باشد و اتمام حجت با دشمنان مرجعیت