دکترعباسی و واقعیت کلید روحانی

واقعیت درمورد کلید روحانی فکرمیکنید منظور از کلید حل مشکلات اقتصادی بود؟؟اگراینطور فکرمیکنید سخت در اشتباهید وشما را به خوبی بازی داده اند....