سخنرانی آتشین دکتر عباسی

فقط ببینیدش.....حرف منطقی وواقعیته