در کشور ما وزیر امورخارجه اعدام کردند! از ظریف سوال کنید

مدیر حوزه علمیه حاج شیخ العلماء کاشمر در اجتماع بزرگ مردمی ” من عاشق محمدم ” در آستان امامزاده سید حمزه (ع) با تأکید بر این که اقدام وزیر امور خارجه کشورمان پس از انتشار نشریه موهن فرانسوی و توهین به ساحت مقدس پیامبر با قهقهه زدن با جان کری مایه تأسف است گفت: ما طاقت نداریم فردی که پیشانی دولت و ملت است با خائنین به دولت و ملت راحت قهقهه سر دهد؛ لذا از دیار شهید مدرس از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی می خواهیم طرح سئوال از وزیر امور خارجه را در دستور کار خود قراردهند.