انیمیشن رفقای خوب.

در انیمیشن «رفقای خوب»، رفقای خوب سعی می کنند که به مردم بی دفاع و فقیر جهان خدمت کنند!!!!!!

طنزی از شکل گیری رژیم صهیونیستی و ...