شرح حدیث اخلاق ، مشورت با افراد ناتوان

شرح حدیث اخلاق توسط رهبر معظم انقلاب حضرت امام خامنه ای (حفظه الله)