روزنه 159 ، مراقب هزینه سازی روزنامه ها باشید!

توقیف روزنامه ها در ایران، تنها حذف یک رسانه از فهرست انبوه رسانه ها نیست؛ بلکه اعمالی که موجب توقیف نشریات و روزنامه ها می شوند، در حقیقت هزینه هایی را در عرصه داخلی و بین المللی به جمهوری اسلامی تحمیل می کند. هزینه هایی از قبیل محکومیت در محافل بین المللی به ظاهر حقوق بشری درباره نبودن آزادی بیان در ایران؛ لذا لازم است معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد با دقت نظر در این رابطه از ادامه هزینه سازی جریان هایی که حاضر به پایبندی به قانون نیستند جلوگیری نموده و از قرار گرفتن قانون شکنان در راس یک رسانه که یک ابزار مهم در فرهنگ سازی جامعه است نیز ممانعت به عمل آورند.