مستند سراج : غائله آمل ، شهر هزار سنگر.

بهمن ماه در ايران اسلامي، تداعي كننده بهاري دلنشين وبا طراوت است و اين بارنسيم آزادگي، شجاعت و عشق در ششم بهمن ماه 1360 ازخطه سرسبز و روح بخش شمال وزيدن گرفت. شهر آمل؛ در اين روز باحضورمردم غيرتمند و مبارز خود، شهر هزار سنگر شد.