کلیپ: نامه ای به عموم جوانان اروپا و آمریکای شمالی.

کلیپ: نامه ای به عموم جوانان اروپا و آمریکای شمالی