فیلم لحظه عملیات بزرگ حزب الله

این ویدئورا شبکه تویزیونی اسرائیل از اولین لحظه ی حمله ی نیروهای حزب الله به کاروان نظامیان اسرائیل در مزارع شبعا منتشر کرده است.